เงื่อนไขการรับประกัน

 

เงื่อนไขการรับประกัน GPS Tracking

 

1. รับประกันอุปกรณ์กล่อง GPS ระยะเวลา ปี นับจากวันที่ติดตั้ง

2. รับประกันเครื่องอ่านบัตรแถบแม่เหล็กและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ระยะเวลา ปี นับจากวันที่ติดตั้ง

3. รับประกันการติดตั้งอุปกรณ์ ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ติดตั้ง

4. กรณีอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอะไหล่ เกิดความชำรุดเสียหายอันเกิดจากมาตรฐานการผลิต ทางบริษัทฯ

   ยินดีเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น โดยต้องอยู่ในระยะเวลาและเงื่อนไขในการรับประกันเท่านั้น

5. กรณีอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอะไหล่ มีการแก้ไข ดัดแปลง ชำรุด เสียหาย นอกเหนือจากมาตรฐานการผลิตหรือมาตรฐานการติดตั้ง

   ทางบริษัทฯถือว่าอยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน และจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่

   และค่าเดินทางตามเงื่อนไขของทางบริษัทฯ

6. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานต่างๆ ดังนี้

          6.1 การดัดแปลง/แก้ไข โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการซ่อมโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ช่างบริการหรือตัวแทนของทางบริษัทฯ

               บริษัทฯ ถือว่าสิ้นสุดการรับประกันทันที

          6.2 มีสภาพของอุปกรณ์ที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ ไฟไหม้

          6.3 ชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้องชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากมีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก , หัก , บิ่น , งอ , ยุบ , เบี้ยว ,

               ร้าว , ทะลุ หรือมีชิ้นส่วนใดๆ ขาดหายไป

          6.4 แผงวงจรอุปกรณ์มีลายปริ้นท์ขาด รอยไหม้ อันเนื่องมาจากมีกระแสไฟฟ้าเกินเข้ามาที่ตัวอุปกรณ์

          6.5 อุปกรณ์ที่ถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวอุปกรณ์

          6.6 กรณีถูกแก้ไขหรือถูกดัดแปลง หมายเลขอุปกรณ์/IMEI ผิดไปจากมาตรฐานการผลิต

7. กรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่าอุปกรณ์เกิดความเสียหายจริงจากวัสดุที่ใช้อะไหล่ หรือกรรมวิธีการผลิต

   บริษัทฯ จะดำเนินการซ่อมแซม เปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนของอุปกรณ์ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทนให้สามารถใช้งานได้ต่อไป

8. กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถทดแทนอุปกรณ์ประเภทเดียวกันแก่ลูกค้าได้ ทางบริษัทฯ จะทดแทนด้วยอุปกรณ์อื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง

   หรือดีกว่าอุปกรณ์เดิม และสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ตามปกติ

Visitors: 60,611