เงื่อนไขการรับประกัน

 

เงื่อนไขการรับประกัน GPS Tracking

 

1. รับประกันอุปกรณ์กล่อง GPS ระยะเวลา ปี นับจากวันที่ติดตั้ง

2. รับประกันเครื่องอ่านบัตรแถบแม่เหล็กและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ระยะเวลา ปี นับจากวันที่ติดตั้ง

3. รับประกันการติดตั้งอุปกรณ์ ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ติดตั้ง

4. กรณีอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอะไหล่ เกิดความชำรุดเสียหายอันเกิดจากมาตรฐานการผลิต ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น โดยต้องอยู่ในระยะเวลาและเงื่อนไขในการรับประกันเท่านั้น

5. กรณีอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอะไหล่ มีการแก้ไข ดัดแปลง ชำรุด เสียหาย นอกเหนือจากมาตรฐานการผลิตหรือมาตรฐานการติดตั้ง ทางบริษัทฯ ถือว่าอยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน และจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่ และค่าเดินทางตามเงื่อนไขของทางบริษัทฯ

6. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานต่างๆ ดังนี้

          6.1 การดัดแปลง/แก้ไข โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการซ่อมโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ช่างบริการหรือตัวแทนของทางบริษัทฯ

               บริษัทฯ ถือว่าสิ้นสุดการรับประกันทันที

          6.2 มีสภาพของอุปกรณ์ที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ ไฟไหม้

          6.3 ชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้องชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากมีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก , หัก , บิ่น , งอ , ยุบ , เบี้ยว ,

                 ร้าว , ทะลุ หรือมีชิ้นส่วนใดๆ ขาดหายไป

          6.4 แผงวงจรอุปกรณ์มีลายปริ้นท์ขาด รอยไหม้ อันเนื่องมาจากมีกระแสไฟฟ้าเกินเข้ามาที่ตัวอุปกรณ์

          6.5 อุปกรณ์ที่ถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวอุปกรณ์

          6.6 กรณีถูกแก้ไขหรือถูกดัดแปลง หมายเลขอุปกรณ์/IMEI ผิดไปจากมาตรฐานการผลิต

7. กรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่าอุปกรณ์เกิดความเสียหายจริงจากวัสดุที่ใช้อะไหล่ หรือกรรมวิธีการผลิต บริษัทฯ จะดำเนินการซ่อมแซม เปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนของอุปกรณ์ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทนให้สามารถใช้งานได้ต่อไป

8. กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถทดแทนอุปกรณ์ประเภทเดียวกันแก่ลูกค้าได้ ทางบริษัทฯ จะทดแทนด้วยอุปกรณ์อื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่าอุปกรณ์เดิม และสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ตามปกติ

 

เงื่อนไขการรับประกัน กล้องวงจรปิด CCTV

 

การรับประกันสินค้า

• บริษัทฯ รับประกันสินค้า โดยนับเริ่มต้นการรับประกันตั้งแต่ลูกค้าเซ็นต์รับสินค้า และสิ้นสุดการรับประกันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ผู้ผลิต โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใน 1 ปีแรก

• ไม่รวมถึงตัวโปรแกรม (Softwere) ทุกชนิด จะไม่มีการรับประกัน

• ทั้งนี้ สินค้าดังกล่าวจะต้องเกิดความชำรุดจากการผลิตหรืออุปกรณ์ที่ประกอบภายใต้การใช้งานปกติ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงเหตุอันเกิดจาก

          1. อุปกรณ์แตกหัก เกิดรอยไหม้

          2. ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ

          3. โปรแกรมที่ติดตั้งมากับเครื่อง / โปรแกรมเฉพาะ (Softwere) รวมถึงไวรัสต่างๆ

          4. ความเสียหายจากการต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ของลูกค้า

          5. การซ่อมโดยช่างที่ขาดความชำนาญหรือการดัดแปลงที่ผิดจากข้อตกลง

ขอบเขตการรับประกัน

การบริการสำหรับสินค้า "ในระยะเวลาประกัน"

• การรับบริการในระยะเวลาประกัน จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่ง และตรวจเช็คเครื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อโดยสินค้าจะได้รับการดำเนินการให้มีสภาพใช้งานได้ดีดังเดิม

• ลูกค้าสามารถนำสินค้าเข้ามารับบริการไ้ด้ที่บริษัทฯ เอง หรือแจ้งซ่อมผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ การบริการสำหรับสินค้า "นอกประกัน"

• บริษัทฯ จะรับประกันการซ่อมในรายการที่ได้ตรวจเช็ค รวมถึงอะไหล่ที่รับบริการซ่อมเป็นระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ลูกค้ารับเครื่องคืน (โดยลูกค้าต้องแสดงเอกสาร หรือแจ้ง JOB ID เดิมที่เคยส่งมา)

• กรณีที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถซ่อมเครื่องได้จะจัดส่งเครื่องคืนให้ลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

การคืนสินค้า / เปลี่ยนสินค้า

การให้บริการลูกค้าที่ต้องการคืนสินค้า / เปลี่ยนสินค้าเมื่อเสีย (กรณีซื้อสินค้าภายใน 7 วัน)

• สินค้าต้องอยู่ในเงื่อนไขตามรับประกันของบริษัทฯ 1 ปี หรือตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทฯ ผู้ผลิต

• เป็นสินค้าที่มีสติ๊กเกอร์ วอยด์ รับประกันของบริษัทฯ พร้อมแนบเอกสารยืนยัน

• สินค้าจะต้องไม่ได้รับการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ก่อนนำเข้าบริการ

• สินค้าต้องไม่มีรอยบุบ แตก ขูดขีดใดๆ ทั้งที่ตัวสินค้าหรือสติ๊กเกอร์รับประกัน

• กรณีพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันที (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ ผู้ผลิต)

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าเป็นเครื่องใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทฯ จะเสนอสินค้ารุ่นเทียบเท่าหรือสูงกว่าให้แทน

- การคืน / เปลี่ยนสินค้า สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100% อุปกรณ์ต้องครบไม่ชำรุดหรือเสียหาย หากอุปกรณ์ไม่ครบคิดค่าอุปกรณ์ต่างๆ ตามความจริง

- กรณีสินค้าเสีย ซื้อไปแล้ว 7 วัน แต่อยู่ในช่วงรับประกัน 1 ปี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน / เปลี่ยนสินค้า โดยทางบริษัทฯ จะรับมาดำเนินการส่งซ่อมต่อไป 

Visitors: 9,142